Rad općinske uprave


Temeljem Programa izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture (investicijske potpore) za 2017. godinu Ministarstvo kulture odobrilo je financijska sredstva u iznosu od 250.000,00 kn Centru za kulturu „Drago Britvić“ za prijavljeni projekt „Rekonstrukcija pozornice Doma kulture u Pitomači“ kojeg je izradila tvrtka DRAFT d.o.o. Projektom će se rekonstruirati pozornica Doma kulture u Pitomači s ciljem osiguravanja adekvatnog prostora za održavanje kulturno-umjetničkih sadržaja u Pitomači. Rekonstrukcija pozornice odnosi se na drugu fazu rekonstrukcije samog objekta kojeg se planira faznim realizacijama kompletno osposobiti kao multimedijski kulturni centar što će doprinijeti razvoju kulturno-umjetničkog i društvenog sadržaja na području općine Pitomače.

(izvor: www.draft.pitomaca.hr)

U četvrtak 14. prosinca 2017. godine,  je u prostorijama Općine Pitomača održana 4. sjednica Općinskog vijeća na kojoj su Općinski vijećnici najprije prihvatili predložene III Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu, kojim je isti povećan za 228.500,00 kuna, čime je njegova visina podignuta na 20.623.500,00 kuna, a zatim i izmjene programa vezane uz proračun (socijalna skrb, gradnja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture). Nakon prihvaćanja predloženih izmjena financijskih planova općinskih proračunskih korisnika (Dječji vrtić Potočnica, Knjižnica i čitaonica Pitomača, Centar za kulturu Drago Britvić) za 2017. godinu, Općinski su vijećnici donijeli i proračun Općine Pitomača za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, sa odlukom o izvršavanju istog i pripadajućim programima (socijalna skrb, gradnja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta, utroška sredstava spomeničke rente, šumskog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru…).  Općinski proračun za 2018. godinu, na strani prihoda i rashoda iznositi će 29,990 milijuna kuna, što je gotovo 10 milijuna kuna više od proračuna iz proteklih godina, prvenstveno zbog osiguranih sredstava za nekoliko općinskih projekata (izgradnja reciklažnog dvorišta, energetska obnova Dječjeg vrtića Potočnica, rekonstrukcija rodne kuće Petra Preradovića). Za isto razdoblje doneseni su i financijski planovi općinskih proračunskih korisnika.

Općinski vijećnici donijeli su i odluka o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću, sa zakonom je usklađena odluka o lokalnim porezima i prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe na Poreznu upravu, usvojen je srednjoročni i godišnji plan davanja koncesija, odluka o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu općine. Sa zakonom je usklađena i postojeća odluka o zakupu i kupoprodaji općinskog poslovnog prostora, donesen zaključak o usvajanju izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Virovitičko-podravske županije, izvršena je izmjena općinske odluke o stipendijama, odabran je najpovoljniji ponuditelj za pružanje usluge upravljanja projektom izgradnja reciklažnog dvorišta (Vidra – razvojna agencija VPŽ, a dio dnevnog reda odnosio se i na odluke vezane uz sustav civilne zaštite na području općine.  


    

Općinski načelnik Općine Pitomača donio je Odluku o započinjanju  postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pitomača ( Klasa:350-02/16-01-1, Ur.Broj:2189/16-17-22, od 17.10.2017. godine.) prema kojoj je Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača, u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pitomača ( u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana).

 U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš utvrđeno je da Izmjene i dopune Plana neće imati  vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Odluku možete preuzeti ovdje

U četvrtak navečer, u prostorijama Općine Pitomača, održana je 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača.

U četvrtak 26. listopada 2017. godine, u vijećnici Općine Pitomača, pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Rikarda Bakana, održana je 3. po redu sjednica općinskog predstavničkog tijela. Iako pred vijećnicima nije bio dugačak dnevni red, nakon aktualnog sata o svakoj od točaka provela se zanimljiva rasprava. Općinski su vijećnici na prijedlog Odbora za statutarno-pravna pitanja donijeli Poslovničku odluku o II izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća te su odabrali „Kograd“ vl. Ivan Kostelac iz Kladara, kao osobu koja će i u narednom jednogodišnjem razdoblju brinuti o održavanju nerazvrstanih cesta na području pitomačke općine. Općinskom načelniku dali su suglasnost za odabir „Panex-mix“ d.o.o. Čakovec, kao najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova i opremanje otvorenih dječjih igrališta u Kladarama i Dinjevcu (508.549,38 kuna), za koje je dio sredstava (300.000,00 kuna, projekt „Pokazalo se odličnim) odobren od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU sa rezervne liste javnog poziva Program održivog razvoja lokalne zajednice. Dosadašnja v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, Irena Gavrančić, ponovno je imenovana v.d. ravnateljem, budući na ponovljeni javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja nije pristigla niti jedna zamolba, dok je Jelena Bedeković iz Pitomače, u ime osnivača, imenovana članom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Potočnica“ iz Pitomače, umjesto, na vlastiti zahtjev, razriješene Željke Begović iz Otrovanca. Općinski su vijećnici nakon rasprave o predloženoj Odluci o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Pitomača, glasovali o njenom skidanju s dnevnog reda, radi dodatne provjere određenih odredbi iste.   

  • Najnovije vijesti
  • Najčitanije vijesti

Knjižnica i čitaonica Pitomača: ...

Knjižnica i čitaonica Pitomača: ...

Radionice pjevanja i plesanja

Svaki ponedjeljak s početkom u ...

Radionice pjevanja i plesanja

Svaki ponedjeljak s početkom u ...

Knjižnica i čitaonica Pitomača: ...

Knjižnica i čitaonica Pitomača: ...