Općinski načelnik - Željko Grgačić, HDZ

Općinski načelnik u okviru svojega djelovanja samostalno obavlja slijedeće funkcije:

  • zastupa Općinu,

  • provodi Odluke Općinskog vijeća i odgovoran je Vijeću za njihovo provođenje,

  • ima pravo zadržati od izvršenja opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti čelnike središnjeg tijela državne uprave ovlaštene za nadzor nad zakonitošću rada jedinice lokalne samouprave,

  • vodi brigu o upravljanju općinskom imovinom i naredbodavac je za izvršenje općinskog proračuna,

  • neposredeno usmjerava rad upravnih odjela, potpisuje akte koje oni donose u okviru svog djelokruga ako za potpisivanje nisu ovlašteni pročelnici,

  • osigurava izvršavanje općih akata Općinskom vijeću na način i u postupku propisanom Statutom općine, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga općine.


    Vrijeme za primanje stranaka uz najavu: utorak i četvrtak od 09,00 do 13,00 sati.IZJAVA O VIZIJI I MISIJI

Naša VIZIJA je kvalitetnom realizacijom naših usluga trajno održavati na visokom nivou najvažnije vrijednosti prema kojima Općina Pitomača mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost koja se definira kroz usmjerenost na potrebe, očekivanja i zadovoljstvo građana, ustanova i pojedinaca te društva u cjelini.

Naša MISIJA je pružanje najboljih usluga javnosti učinkovitim, djelotvornim i ekonomičnim upravljanjem javnim sredstvima, a to ostvarujemo kroz:
- postavljanjem ambicioznih, mjerljivih i ostvarivih ciljeva,
- sustavni rad na razumijevanju potreba, zahtjeva i očekivanja građana,
- dizanje svijesti stanovništva i pravnih subjekata u primjeni načela održivog razvoja,
- donošenje odluka na temelju vjerodostojnih informacija i metodički obrađenih podataka,
- obavljanje poslova na pravilan, etičan, učinkovit i djelotvoran način,
- pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja,
- uspostavljanje poslovnih odnosa s ostalim institucijama koji će rezultirati obostranom koristi radi provođenja ciljeva općine,
- njegovanje i razvijanje partnerskih odnosa s vanjskim suradnicima i koncesionarima,
- primjenjivanje i poboljšavanje djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrolu u svim procesima,
- kontinuirano ispunjavanje zahtjeva zakona, propisa i normi, te zahtjeva građana,
- kontinuiran i predan rad na zaštiti imovine od gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem, te od nepravilnosti i prijevara.


 Izvješće o radu Općinskog načelnika:

- 01.01. - 30.06. 2016