Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike kojom se uređuje financiranje projekta „Zeleno srce Podravine“ te potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., prijavljenog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga – Projektni prijedlog „Zeleno srce Podravine“ (referentni broj projektnog prijedloga: KK.06.3.1.07.0091), objavljuje se

OGLAS za prijem u radni odnos za izvršavanje poslova Projektni asistent/ica u Općini Pitomača, za potrebe provedbe projekta „Zeleno srce Podravine

Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Pitomača radi obavljanja privremenih poslova asistiranja pri vođenju projekta „Zeleno srce Podravine“. Odrednice oglašenog radnog mjesta su kako slijedi:

 

Broj traženih osoba: 1 izvršitelj/ica na određenovrijeme,

Mjesto rada: Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, Pitomača,

Radno vrijeme: puno radnovrijeme,

Prijevoz na rad: u cijelosti,

Vrstaugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme do završetka svih projektnih aktivnosti, a najduže do 15 mjeseci, odnosno uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

  

II.

 OPIS POSLOVA:

 

Projektni asistent/ica u sklopu projekta „Zeleno srce Podravine“ obavljati će sljedeće poslove:

 

 • organizacija događanja, edukativnih aktivnosti, radionica,

 • praćenje provedbe projektnih aktivnosti i potrošnje projektnih sredstava,

 • logističko – administrativne aktivnosti potrebne za urednu realizaciju projekta,

 • izrada i prikupljanje dokumentacije vezano za različite faze provedbe projekata (evidencije, izvješća, zapisnici …),

 • sudjelovanje u izradi izvještaja (financijskih i programskih) s voditeljem projekta,

 • suradnja i korespodencija s donatorima i dobavljačima,

 • suradnja s partnerskim i suradničkim organizacijama,

 • komunikacija s korisnicima i klijentima,

 • priprema i prikupljanje financijske dokumentacije za izvještavanje donatorima (putnih naloga, platnih lista, računa, bankovnih izvadaka …),

 • redovito obavlja novosti o radu organizacije na web stranicama i društvenim mrežama.

   

   

  OPĆI UVJETI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

   

  - punoljetnost,

  - hrvatskodržavljanstvo.

   

  Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

   

   

  POSEBNI UVJETI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

  - sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke ekonomskog smjera,

  -  jedna (1) godina radnog iskustva u struci,

  - komunikacijske vještine,

  - poznavanje rada naračunalu.

   

  Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

   

  III.

   

  Postupak prijave:

  Kandidati za prijem u radni odnos za projektnog asistenta/icu dužni su uz Zamolbu priložiti sljedeće dokumente:

- životopis,

- preslik svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,

- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ili preslik rješenja o rasporedu ili ugovora o radu i sl.),

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,

- potpisana Izjava suglasnosti s korištenjem osobnih podataka koja čini prilog ovomeoglasu.

 

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz članka 101. stavaka 1. ‒ 3. i članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa, te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze. Popis gore navedenih dokaza sadržan je u priloženom linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Virovitica, Ispostava Pitomača preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na slijedeću adresu: Općina Pitomača, Lj. Gaja 26/I, 33 405 Pitomača, s naznakom: „Oglas za prijem u radni odnos za izvršavanje poslova Projektni asistent/ica u Općini Pitomača, za potrebe provedbe projekta „Zeleno srce Podravine“ – ne otvaraj“.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata, predočit će se izvornik.

Općina Pitomača zadržava pravo poništenja oglasa bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Cijelo oglas možete pogedati - OVDJE
Izjava o prikupljanju osobnih podataka možete preuzeti - OVDJE