Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme

u Jedinstveni upravni odjel općine Pitomača, Odsjek za javnu nabavu, imovinsko – pravne poslove i opće poslove

 

 

 1. VODITELJ ODSJEKA ZA JAVNU NABAVU, IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE I OPĆE POSLOVE

 

- 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika - do povratka odsutnog službenika na posao.

Posebni uvjeti:

- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik struke pravnog smjera,

- 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- organizacijske vještine,

- komunikacijske vještine,

- državni stručni ispit,

- poznavanje rada na računalu.

 

Opći uvjeti:

- punoljetnost,

- hrvatsko državljanstvo,

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta.

Na javni oglas (u daljnjem tekstu: oglas) mogu se ravnopravno javiti kandidati oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 96/08, 61/11 i 04/18, u daljnjem tekstu: Zakon).

Službenik/ca se prima u radni odnos uz probni rad od 2 mjeseca.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa provest će se provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu mu se dostavlja pisana obavijest.

Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na internet-stranici Općine Pitomača (www.pitomaca.hr) navedeni su opis poslova, podaci o plaći za radno mjesto, način prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje i izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru, te mjesto održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, dok će se vrijeme održavanja navedene provjere objaviti na istoj stranici i oglasnoj ploči Općine Pitomača i to 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti:

- životopis,

- preslik svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,

- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ili preslik rješenja o rasporedu ili ugovora o radu i sl.),

- preslik uvjerenja ili drugog dokaza o položenome državnome stručnom ispitu (ako je kandidat položio državni stručni ispit),

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,

- potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijem u službu iz članaka 15. i 16. Zakona.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata, predočit će se izvornik.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti.

Ako izabrani kandidat ne dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti, smatrat će se da ne ispunjava oglasne uvjete.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Virovitica, Ispostava Pitomača, na adresu: Općina Pitomača, Lj. Gaja 26/I, 33 405 Pitomača, s naznakom: »Javni oglas – „Voditelj odsjeka za javnu nabavu, imovinsko – pravne poslove i opće poslove“.

 O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.DOKUMENTI:
- Javni natječaj - možete preuzeti ovdje
- Upute i obavijest kandidatima - možete preuzeti ovdje
- Rješenje o imenovanju povjerenstva - možete preuzeti ovdje