Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja prohrama i projekta za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 13/17. i 4/18), Općinski načelnik Općine Pitomača, dana 16. studenog 2018. godine donio je

 II. I Z M J E N U   G O D I Š N J E G   P L A N A

natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2018. godini iz Proračuna Općine Pitomača 

Navedenun II. Izmjenu Godišnjeg plan možete vidjeti OVDJE