Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 38. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst, 2/15 i 1/18) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 9/18), Općinski načelnik raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača

 

1. Raspisuje se Javni natječaj za prodaju nekretnine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji, u vlasništvu Općine Pitomača te se na prodaju izlaže nekretnina upisana u z.k. ul. br. 6074 k.o. Pitomača, označena kao:

- čkbr. 7062/12 ORANICA FRANJIĆEVA JADA sa 2 jutra 975 čhv, u suvlasničkom dijelu ½, početna cijena 12.150,00 kuna.2. Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: ponuditelj), koje prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina u RH i koje nemaju dospjelih financijskih obveza prema Općini Pitomača.


3. Ponuditelj, koji se natječe za kupnju nekretnine izložene na prodaju dužan je za sudjelovanje u istom, uplatiti za korist Općine Pitomača jamčevinu koja iznosi 10% od utvrđenog iznosa početne cijene, a koja je naznačena u točki 1. ovog Javnog natječaja.

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Pitomača, IBAN: HR7624120091833200005, s pozivom na broj HR68 7706-OIB ponuditelja, do isteka roka za podnošenje ponuda.


4. Rok za podnošenje ponuda je 19. studeni 2018. godine, do 10,00 sati, bez obzira na način dostave.


5. Ponuda za kupnju nekretnina dostavlja se u zatvorenoj omotnici i obavezno sadrži:

- pisanu ponudu u kojoj je naznačen iznos (isključivo u kunama) koji ponuditelj nudi kao kupoprodajnu cijenu, ime i prezime odnosno naziv ponuditelja ponude, podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB) ponuditelja, broju žiro-računa ili tekućeg računa na koji se može izvršiti povrat jamčevine,

- dokaz o uplati jamčevine,

- izjavu o prihvaćanju svih uvjeta utvrđenih ovim Javnim natječajem (primjer dostupan na web stranici Općine Pitomača, www.pitomaca.hr),

- presliku osobne iskaznice ponuditelja ukoliko je isti fizička osoba, odnosno presliku dokaza o registraciji pravne osobe, ako je ponuditelj pravna osoba (dokaz o registraciji pravne osobe ne smije biti stariji od 3 mjeseca).


6. Ponude za kupnju nekretnine koja je izložena na prodaju u ovom Javnom natječaju dostavljaju se s naznakom: „JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE – NE OTVARAJ“ na sljedeću adresu: OPĆINA PITOMAČA, Ljudevita Gaja 26/I, 33 405 Pitomača.

Nerazumljive, neodređene, nepotpune i nepravovremene ponude, kao i ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od onog određenog u početnoj cijeni neće se razmatrati.


7. Javno otvaranje pristiglih ponuda obaviti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Pitomača dana 19. studenog 2018. godine, s početkom u 10,00 sati, u Općinskoj vijećnici Općine Pitomača, dok će o rezultatima izbora svi ponuditelji biti pismeno obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

Konačnu odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine iz ovog Javnog natječaja donijeti će Općinski načelnik.    


8. Općina Pitomača ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišno-knjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru.

9.  Kriterij za odabir je najviša ponuđena cijena. Ukoliko su dva ili više ponuditelja ponudili istu cijenu za nekretninu iz članka 1. ove Odluke, najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja je zaprimljena ranije.

 

10. Ponuditeljima koji su sudjelovali u ovom Javnom natječaju, a koji nisu izabrani kao najpovoljniji, vratiti će se iznos uplaćene jamčevine u roku od 15 dana od dana donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja. Ponuditeljima koji su izabrani kao najpovoljniji, uplaćena jamčevina uračunat će se u kupoprodajnu cijenu.


11. Općinski načelnik s odabranim najpovoljnijim ponuditeljima će u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja pristupiti sklapanju Ugovora o kupoprodaji predmetnih nekretnina.

Najpovoljniji ponuditelji koji odustanu od ponude nakon donošenja navedene Odluke i ne pristupe sklapanju ugovora o kupoprodaji u za to ostavljenom roku ili ne uplate u cijelosti ugovorenu cijenu u skladu sa ugovorom o kupoprodaji, gube pravo na povrat uplaćene jamčevine, a nekretnine će se izložiti prodaji na javnom natječaju.


12. Kupoprodajnu cijenu kupac je dužan uplatiti u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.

Troškove solemnizacije, ovjere i zemljišnoknjižne provedbe Ugovora snosi kupac.


13. Upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac može ishoditi na temelju ugovora o kupoprodaji i potvrde Općine Pitomača kojom se dokazuje isplata cjelokupne kupoprodajne cijene za kupljenu nekretninu za korist prodavatelja.


14. Općinski načelnik zadržava pravo poništenja ovog Javnog natječaja u dijelu ili u cijelosti bez posebnog obrazloženja.


15. Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pitomača,  na telefon broj: 033/782-840 ili 033/782-860, ili putem e-mail-a: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .