POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj: Općina Pitomača sa sjedištem u Pitomači, Ljudevita Gaja 26/1, OIB: 80888897427, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDVa za radove (tzv. jednostavnu nabavu), naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Postupak jednostavne nabave provodi se u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj, 9/17).

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Evidencijski broj nabave:
51/18-JN.
Procijenjena vrijednost nabave: 233.000,00 kuna (bez PDV-a).
CPV oznaka: 45233222-1.
Predmet nabave:Uređenje Ulice Svetog Ivana Nepomuka u Pitomači.
Opis predmeta nabave: Predmet nabave je uređenje Ulice Svetog Ivana Nepomuka u Pitomači na način da se uredi i asfaltira postojeća prometna  površina, odnosno asfaltira cestovna površina i  pješačka staza te postavi nova prometna signalizacija i oprema.
Tehnički opis nabave: Tehničke specifikacije su specificirane u Troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva.

 

2. UVJETI NABAVE

 Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:
- način izvršenja: sukladno ovom Pozivu,
- rok izvršenja: u roku 180 dana od potpisivanja ugovora,
- rok trajanja ugovora:  180 dana od potpisivanja ugovora,
- rok valjanosti ponude: 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponude,
- mjesto izvršenja: Općina Pitomača, Ulica Svetog Ivana Nepomuka, č.k.br. 2042/1 i 3074k.o. Pitomača I,
- rok, način i uvjeti plaćanja:plaćanje će se izvršiti prema izdanom računu, s rokom plaćanja do 60 dana od dana uredne ispostave računa. Plaćanje se obavlja na žiro-račun izvođača.
- cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez  PDV -a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,
- kriterij za odabir ponude:najniža cijena (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva).

Ako su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije. 3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE PONUDITELJA:

Javni naručitelj isključiti će ponuditelja iz postupka jednostavne nabave ako utvrdi da:
1. gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za:
 a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju
- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona
- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.)
b) korupciju, na temelju
- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
 - članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
c) prijevaru, na temelju
- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
- članka 224. (prijevara) i članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju
- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju
- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
- pranje novca (članak 279.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),
f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12), ili
2. gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja  je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.
Gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti Izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. (Obrazac 5).
Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave, odnosno od dana slanja poziva za dostavu ponude.
 3. Ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.
 Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz prethodnog stavka gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
- 1. Potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka jednostavne nabave, ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovog stavka, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovog stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovog stavka.
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata koji su dio ponude na ovo nadmetanje.


4. UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI:

1.
Profesionalna sposobnost:
Gospodarski subjekt u ovom postupku jednostavne nabave mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana kojim će dokazati da ima registriranu djelatnost.
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta dokazuje se izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.
2. Tehnička i stručna sposobnost:
Gospodarski subjekt mora dostaviti  popis radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini kojim gospodarski subjekt dokazuje da ima iskustvo potrebno za izvršenje ugovora, izvođenje radova istih ili sličnih predmetu nabave i to razmjerne vrijednosti predmeta nabave, odnosno iskustvo kojem vrijednost nije viša od procijenjene vrijednosti nabave.

Uvjeti sposobnosti u slučaju podugovaratelja:
U slučaju podugovaranja, podugovaratelj je obvezan pojedinačno dokazati svoju pravnu sposobnost iz točke 4. podtočke 1., a svi zajedno dužni su dokazati (kumulativno) zajedničku financijsku, tehničku i stručnu sposobnost.
Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o nabavi u podugovor mora navesti koji će dio ugovora o jednostavnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati podugovorom.


5. VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA:

Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
Ponuditelj mora u svojoj ponudi dostaviti Izjavu o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora (Obrazac 6) kojom se obvezuje da ukoliko će njegova ponuda biti izabrana kao najpovoljnija i odabrana za sklapanje ugovora o nabavi roba, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza
Odabrani ponuditelj će u roku od 8 (osam) dana od dana obostranog potpisa ugovora dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa bez poreza na dodanu vrijednost.
Jamstvo se dostavlja u obliku bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice.


6. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:
- Ponudbeni list, ispunjen i potpisan od strane ponuditelja (Obrazac 2),
- Troškovnik, ispunjen i potpisan od strane ponuditelja (dostupan na web stranici Općine Pitomača, www.pitomaca.hr ),
- Dokazi da ne postoje razlozi za isključenje (Točka 3.),
- Dokazi sposobnosti (Točka 4.),
- Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora (Obrazac 6).


7. NAČIN IZRADE PONUDE:

Ponuda mora biti izrađena u obliku naznačenom u ovom Pozivu.
Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude npr. jamstvenikom - vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom i otisnuta žigom.
Stranice ponude označavaju se brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.
Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe gospodarskoga subjekta.
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.


8. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Adresa na koju se dostavljaju ponude je:
Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 PitomačaUređenje Ulice Svetog Ivana Nepomuka u Pitomači,
-          rok za dostavu ponude: 11. prosinca 2018. godine do 10:00 sati,
-          način dostave ponude: (osobno, poštom,…),
-          mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:
-          mjesto: u prostorijama Vijećnice Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/I, Pitomača,
-          datum: 11. prosinca 2018. godine u 10:00 sati,
-          način otvaranja ponuda: nije javno otvaranje.


9. OSTALO

1. Odredbe koje se odnose na podugovaratelje:
Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:
- navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio),
- navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja).
Navedeni podaci o podugovaratelju /ima će biti obvezni sastojci ugovora o nabavi.
Ako javni naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, obvezan je od gospodarskog subjekta zatražiti zamjenu tog podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana.
Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o nabavi.
Ako se dio ugovora o nabavi daje u podugovor, tada za dio ugovora koji je isti izvršio,  naručitelj neposredno plaća podugovaratelju (osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene). Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.
Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od Naručitelja zahtijevati:
- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,
- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne,
- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.
Uz zahtjev, ugovaratelj Naručitelju dostavlja podatke i dokumente iz prvog stavka ovog poglavlja Dokumentacije o nabavi za novog podugovaratelja.

Naručitelj neće odobriti zahtjev ugovaratelja:
- u slučaju promjene podugovaratelja ili uvođenja jednog ili više novih podugovaratelja, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje
- u slučaju preuzimanja izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.

2. Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja:
Zajednica ponuditelja može podnijeti i zajedničku ponudu po ovom nadmetanju.
Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati:
- oznaku da se radi o zajednici ponuditelja,
- naziv i sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude,
- naziv i sjedište nositelja ponude,
- imena osoba odgovornih za izvršenje nabave iz zajedničke ponude.
Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna, te ponuditelj daje izjavu o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja.

3. Pojašnjenje i upotpunjavanje ponude:
U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj može u primjerenom roku koji ne smije biti kraći od pet niti duži od deset dana od dostave zahtjeva pozvati ponuditelje da pojasne ili upotpune dokumente koje su predali u ponudi temeljem ovog Poziva. Pojašnjenje ili upotpunjavanje odnositi će se samo na nejasnoće, manje nedostatke ili pogreške koje su uklonjive.
Pojašnjenje ili upotpunjavanje neće rezultirati naknadnom zamjenom ili naknadnom dostavom traženih dokumenata, nego samo upotpunjavanjem već priloženih dokumenata.
traženje pojašnjenja ili upotpunjavanja neće imati učinak diskriminacije, nejednakog tretmana ponuditelja ili pogodovanja pojedinom ponuditelju u postupku nabave.

4. Odredbe za zatvaranje pruge/kolosijeka
Odabrani gospodarski subjekt (izvođač radova) dužan je zahtijev za predviđeno zatvaranje pruge odnosno kolosijeka podnijeti najkasnije do 20. dana u tekućem mjesecu za naredni
mjesec, iznimno i uz obrazloženje zahtjev se može podnijeti najkasnije 14 dana prije početka radova.
Odobrenje ili odbijanje se daje najkasnije 10 dana prije početka radova za izvođenje radova, najkasnije dva dana prije planiranih radova.

Obavijesti u vezi predmeta nabave:
kontakt osoba: Danijel Petković tel: 033/782-840, fax: 033/782-870, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ;

Obavijesti o rezultatima: Odluku o odabiru najpovoljnije ponude/Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave, Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od dana donošenja iste.

Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od dana donošenja iste.

Općinski načelnik:

 

Željko Grgačić

 
Potrebni obrasci se mogu preuzeti ovdje:

Obrazac 1. - Poziv na dostavu ponude - preuzmi ovdje
Obrazac 2. - Ponudbeni list - preuzmi ovdje
Obrazac 3. - Dodatak I. Ponudbenom listu  - preuzmi ovdje
Obrazac 4. - Dodatak II. Ponudbenom list  - preuzmi ovdje
Obrazac 5. - Izjava o nekažnjavanju - preuzmi ovdje
Obrazac 6. - Izjava o dostavi jamstva  - preuzmi ovdje
Obrazac 7. - Izjava o zajedničkoj ponudi - preuzmi ovdje
Obrazac 8. - Popis ugovora o izvršenim radovima - preuzmi ovdje
Troškovnik u xls - preuzmi ovdje