Usluga upravljanja projektom ''Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača''

Općina Pitomača upućuje Poziv za dostavu ponuda Usluga upravljanja projektom ''Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača'', sukladno čl. 7. i 12. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača.


Rok za dostavu ponuda je 07. prosinca 2017. godine do 10:00 sati, kada će se održati otvaranje ponuda.

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva 

Potrebnu dokumentaciju  možete preuzeti dolje niže:

Obrazac 1.  Poziv za dostavu ponuda
Obrazac 2.  Ponudbeni list
Obrazac 3.  Troškovnik
Obrazac 4.  Izjava o nekažnjavanju
Obrazac 5.  Izjava