Objavljeno: 2018-03-14 20:37:44


Općina Pitomača upućuje Poziv za dostavu ponuda za nabavku rasvjetnih tijela, a sukladno ponudbenom listu i troškovniku te tehničkom opisu nabave koji su sastavni dijelovi ovog Poziva. Količina predmeta nabave definirana je troškovnikom koji je sastavni dio ovog Poziva.

Postupak jednostavne nabave provodi se u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 9/17).

Rok za dostavu ponuda je 21. ožujka 2018. godine do 10:00 sati, kada će se održati otvaranje ponuda.

PRILOZI:
Obrazac 1. Poziv za dostavu ponuda - ovdje
Obrazac 2. Ponudbeni list - ovdje
Obrazac 3. Dodatak I. Ponudbenom listu - ovdje
Obrazac 4. Dodatak II. Ponudbeni list - ovdje
Obrazac 5. Izjava o nekažnjavanju - ovdje
Obrazac 6. Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora - ovdje
Obrazac 7. Izjava o zajedničkoj ponudi- ovdje
Obrazac 8. Popis ugovora o isporučenoj robi - ovdje
Troškovnik - ovdje


Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva u postupku jednostavne nabave robe u predmetu nabave rasvjetnih tijela- ovdje