Javna nabava

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj: Općina Pitomača sa sjedištem u Pitomači, Ljudevita Gaja 26/1, OIB: 80888897427, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDVa za radove (tzv. jednostavnu nabavu), naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Postupak jednostavne nabave provodi se u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj, 9/17).

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Evidencijski broj nabave:
51/18-JN.
Procijenjena vrijednost nabave: 233.000,00 kuna (bez PDV-a).
CPV oznaka: 45233222-1.
Predmet nabave:Uređenje Ulice Svetog Ivana Nepomuka u Pitomači.
Opis predmeta nabave: Predmet nabave je uređenje Ulice Svetog Ivana Nepomuka u Pitomači na način da se uredi i asfaltira postojeća prometna  površina, odnosno asfaltira cestovna površina i  pješačka staza te postavi nova prometna signalizacija i oprema.
Tehnički opis nabave: Tehničke specifikacije su specificirane u Troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva.

 

2. UVJETI NABAVE

 Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:
- način izvršenja: sukladno ovom Pozivu,
- rok izvršenja: u roku 180 dana od potpisivanja ugovora,
- rok trajanja ugovora:  180 dana od potpisivanja ugovora,
- rok valjanosti ponude: 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponude,
- mjesto izvršenja: Općina Pitomača, Ulica Svetog Ivana Nepomuka, č.k.br. 2042/1 i 3074k.o. Pitomača I,
- rok, način i uvjeti plaćanja:plaćanje će se izvršiti prema izdanom računu, s rokom plaćanja do 60 dana od dana uredne ispostave računa. Plaćanje se obavlja na žiro-račun izvođača.
- cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez  PDV -a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,
- kriterij za odabir ponude:najniža cijena (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva).

Ako su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije. 3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE PONUDITELJA:

Javni naručitelj isključiti će ponuditelja iz postupka jednostavne nabave ako utvrdi da:
1. gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za:
 a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju
- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona
- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.)
b) korupciju, na temelju
- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
 - članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
c) prijevaru, na temelju
- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
- članka 224. (prijevara) i članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju
- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju
- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
- pranje novca (članak 279.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),
f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12), ili
2. gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja  je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.
Gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti Izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. (Obrazac 5).
Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave, odnosno od dana slanja poziva za dostavu ponude.
 3. Ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.
 Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz prethodnog stavka gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
- 1. Potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka jednostavne nabave, ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovog stavka, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovog stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovog stavka.
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata koji su dio ponude na ovo nadmetanje.


4. UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI:

1.
Profesionalna sposobnost:
Gospodarski subjekt u ovom postupku jednostavne nabave mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana kojim će dokazati da ima registriranu djelatnost.
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta dokazuje se izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.
2. Tehnička i stručna sposobnost:
Gospodarski subjekt mora dostaviti  popis radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini kojim gospodarski subjekt dokazuje da ima iskustvo potrebno za izvršenje ugovora, izvođenje radova istih ili sličnih predmetu nabave i to razmjerne vrijednosti predmeta nabave, odnosno iskustvo kojem vrijednost nije viša od procijenjene vrijednosti nabave.

Uvjeti sposobnosti u slučaju podugovaratelja:
U slučaju podugovaranja, podugovaratelj je obvezan pojedinačno dokazati svoju pravnu sposobnost iz točke 4. podtočke 1., a svi zajedno dužni su dokazati (kumulativno) zajedničku financijsku, tehničku i stručnu sposobnost.
Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o nabavi u podugovor mora navesti koji će dio ugovora o jednostavnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati podugovorom.


5. VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA:

Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
Ponuditelj mora u svojoj ponudi dostaviti Izjavu o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora (Obrazac 6) kojom se obvezuje da ukoliko će njegova ponuda biti izabrana kao najpovoljnija i odabrana za sklapanje ugovora o nabavi roba, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza
Odabrani ponuditelj će u roku od 8 (osam) dana od dana obostranog potpisa ugovora dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa bez poreza na dodanu vrijednost.
Jamstvo se dostavlja u obliku bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice.


6. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:
- Ponudbeni list, ispunjen i potpisan od strane ponuditelja (Obrazac 2),
- Troškovnik, ispunjen i potpisan od strane ponuditelja (dostupan na web stranici Općine Pitomača, www.pitomaca.hr ),
- Dokazi da ne postoje razlozi za isključenje (Točka 3.),
- Dokazi sposobnosti (Točka 4.),
- Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora (Obrazac 6).


7. NAČIN IZRADE PONUDE:

Ponuda mora biti izrađena u obliku naznačenom u ovom Pozivu.
Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude npr. jamstvenikom - vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom i otisnuta žigom.
Stranice ponude označavaju se brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.
Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe gospodarskoga subjekta.
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.


8. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Adresa na koju se dostavljaju ponude je:
Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 PitomačaUređenje Ulice Svetog Ivana Nepomuka u Pitomači,
-          rok za dostavu ponude: 11. prosinca 2018. godine do 10:00 sati,
-          način dostave ponude: (osobno, poštom,…),
-          mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:
-          mjesto: u prostorijama Vijećnice Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/I, Pitomača,
-          datum: 11. prosinca 2018. godine u 10:00 sati,
-          način otvaranja ponuda: nije javno otvaranje.


9. OSTALO

1. Odredbe koje se odnose na podugovaratelje:
Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:
- navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio),
- navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja).
Navedeni podaci o podugovaratelju /ima će biti obvezni sastojci ugovora o nabavi.
Ako javni naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, obvezan je od gospodarskog subjekta zatražiti zamjenu tog podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana.
Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o nabavi.
Ako se dio ugovora o nabavi daje u podugovor, tada za dio ugovora koji je isti izvršio,  naručitelj neposredno plaća podugovaratelju (osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene). Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.
Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od Naručitelja zahtijevati:
- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,
- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne,
- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.
Uz zahtjev, ugovaratelj Naručitelju dostavlja podatke i dokumente iz prvog stavka ovog poglavlja Dokumentacije o nabavi za novog podugovaratelja.

Naručitelj neće odobriti zahtjev ugovaratelja:
- u slučaju promjene podugovaratelja ili uvođenja jednog ili više novih podugovaratelja, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje
- u slučaju preuzimanja izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.

2. Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja:
Zajednica ponuditelja može podnijeti i zajedničku ponudu po ovom nadmetanju.
Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati:
- oznaku da se radi o zajednici ponuditelja,
- naziv i sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude,
- naziv i sjedište nositelja ponude,
- imena osoba odgovornih za izvršenje nabave iz zajedničke ponude.
Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna, te ponuditelj daje izjavu o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja.

3. Pojašnjenje i upotpunjavanje ponude:
U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj može u primjerenom roku koji ne smije biti kraći od pet niti duži od deset dana od dostave zahtjeva pozvati ponuditelje da pojasne ili upotpune dokumente koje su predali u ponudi temeljem ovog Poziva. Pojašnjenje ili upotpunjavanje odnositi će se samo na nejasnoće, manje nedostatke ili pogreške koje su uklonjive.
Pojašnjenje ili upotpunjavanje neće rezultirati naknadnom zamjenom ili naknadnom dostavom traženih dokumenata, nego samo upotpunjavanjem već priloženih dokumenata.
traženje pojašnjenja ili upotpunjavanja neće imati učinak diskriminacije, nejednakog tretmana ponuditelja ili pogodovanja pojedinom ponuditelju u postupku nabave.

4. Odredbe za zatvaranje pruge/kolosijeka
Odabrani gospodarski subjekt (izvođač radova) dužan je zahtijev za predviđeno zatvaranje pruge odnosno kolosijeka podnijeti najkasnije do 20. dana u tekućem mjesecu za naredni
mjesec, iznimno i uz obrazloženje zahtjev se može podnijeti najkasnije 14 dana prije početka radova.
Odobrenje ili odbijanje se daje najkasnije 10 dana prije početka radova za izvođenje radova, najkasnije dva dana prije planiranih radova.

Obavijesti u vezi predmeta nabave:
kontakt osoba: Danijel Petković tel: 033/782-840, fax: 033/782-870, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ;

Obavijesti o rezultatima: Odluku o odabiru najpovoljnije ponude/Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave, Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od dana donošenja iste.

Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od dana donošenja iste.

Općinski načelnik:

 

Željko Grgačić

 
Potrebni obrasci se mogu preuzeti ovdje:

Obrazac 1. - Poziv na dostavu ponude - preuzmi ovdje
Obrazac 2. - Ponudbeni list - preuzmi ovdje
Obrazac 3. - Dodatak I. Ponudbenom listu  - preuzmi ovdje
Obrazac 4. - Dodatak II. Ponudbenom list  - preuzmi ovdje
Obrazac 5. - Izjava o nekažnjavanju - preuzmi ovdje
Obrazac 6. - Izjava o dostavi jamstva  - preuzmi ovdje
Obrazac 7. - Izjava o zajedničkoj ponudi - preuzmi ovdje
Obrazac 8. - Popis ugovora o izvršenim radovima - preuzmi ovdje
Troškovnik u xls - preuzmi ovdje

Poziv na dostavu ponude za Uređenje zgrade Zajedničkog doma u Pitomači

Naručitelj: Općina Pitomača sa sjedištem u Pitomači, Ljudevita Gaja 26/1, OIB: 80888897427, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDVa za radove (tzv. jednostavnu nabavu), naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Predmet nabave je uređenje zgrade Zajedničkog doma u Pitomači izvođenjem radova na prekrivanju krovišta, zamjeni dijela vanjske i unutarnje stolarije te unutarnjem uređenju dijela prostora tj. diletacije zgrade, sukladno Glavnom projektu broj 04-04-2018  izrađenom od tvrtke Croming d.o.o. Pitomača, iz veljače 2018. godine.

Ponuda treba sadržavati:
- Ponudbeni list, ispunjen i potpisan od strane ponuditelja (Obrazac 2),

- Troškovnik, ispunjen i potpisan od strane ponuditelja,

- Dokaz da ne postoji razlog za isključenje (Točka 3.),

- Dokaz sposobnosti (Točka 4.),

- Izjave o dostavi jamstva (Obrazac 6).


Adresa na koju se dostavljaju ponude je:
 Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača„Uređenje zgrade Zajedničkog doma u Pitomači,

- rok za dostavu ponude: 27. srpnja 2018. godine do 10:00 sati

- način dostave ponude: (osobno, poštom,…)

- mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:
- mjesto: u prostorijama u prostorijama Vijećnice Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/I, Pitomača.

- datum: 27. srpnja 2018.godine u 10:00 sati,

- način otvaranja ponuda: nije javno otvaranje.


Obavijesti u vezi predmeta nabave:
 kontakt osoba: Danijel Petković, tel: 033/782-840, fax: 033/782-870, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ;

Obavijesti o rezultatima: Odluku o odabiru najpovoljnije ponude/Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave, Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od dana donošenja iste.

Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od dana donošenja iste.


Potrebni obrasci se mogu preuzeti ovdje:

Obrazac 1. - Poziv na dostavu ponude - preuzmi ovdje

Obrazac 2. - Ponudbeni list - preuzmi ovdje

Obrazac 3. - Dodatak I. Ponudbenom listu  - preuzmi ovdje

Obrazac 4. - Dodatak II. Ponudbenom list  - preuzmi ovdje

Obrazac 5. - Izjava o nekažnjavanju - preuzmi ovdje

Obrazac 6. - Izjava o dostavi jamstva  - preuzmi ovdje

Obrazac 7. - Izjava o zajedničkoj ponudi - preuzmi ovdje
Obrazac 8. - Popis ugovora o izvršenim radovima - preuzmi ovdje
Troškovnik u xls - preuzmi ovdje


Poziv na dostavu ponude za izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u dječejm vrtiću "Potočnica" Pitomača

Naručitelj: Općina Pitomača sa sjedištem u Pitomači, Ljudevita Gaja 26/1, OIB: 80888897427, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDVa za radove (tzv. jednostavnu nabavu), naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Predmet nabave su radovi na izgradnji i opremanju otvorenog dječjeg igrališta u dječjem vrtiću „Potočnica“ Pitomača, 

Ponuda treba sadržavati:
- Ponudbeni list, ispunjen i potpisan od strane ponuditelja (Obrazac 2),

- Troškovnik, ispunjen i potpisan od strane ponuditelja,

- Dokaz da ne postoji razlog za isključenje (Točka 3.),

- Dokaz sposobnosti (Točka 4.),

- Izjave o dostavi jamstva (Točka 5).


Adresa na koju se dostavljaju ponude je:
Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača - Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u dječjem vrtiću „Potočnica“ Pitomača,

- rok za dostavu ponude: 16. srpnja 2018. godine do 10:00 sati

- način dostave ponude: (osobno, poštom,…)

- mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:
- mjesto: u prostorijama u prostorijama Vijećnice Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/I, Pitomača.

- datum: 16. srpnja 2018.godine u 10:00 sati,

- način otvaranja ponuda: nije javno otvaranje.


Obavijesti u vezi predmeta nabave:
kontakt osoba: Danijel Petković, tel: 033/782-840, fax: 033/782-870, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ;

Obavijesti o rezultatima: Odluku o odabiru najpovoljnije ponude/Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave, Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od dana donošenja iste.

Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od dana donošenja iste.


Potrebni obrasci se mogu preuzeti ovdje:

Obrazac 1. - Poziv na dostavu ponude - preuzmi ovdje

Obrazac 2. - Ponudbeni list - preuzmi ovdje

Obrazac 3. - Dodatak I. Ponudbenom listu  - preuzmi ovdje

Obrazac 4. - Dodatak II. Ponudbenom list  - preuzmi ovdje

Obrazac 5. - Izjava o nekažnjavanju - preuzmi ovdje

Obrazac 6. - Izjava o dostavi jamstva  - preuzmi ovdje

Obrazac 7. - Izjava o zajedničkoj ponudi - preuzmi ovdje
Obrazac 8. - Popis ugovora o izvršenim radovima - preuzmi ovdje
Obrazac 9. - Izjava o dostavi jamstva - preuzmi ovdje

Troškovnik u xls - preuzmi ovdjePoziv na dostavu ponude za uređenje pješačke staze i pješačkog prijelaza


Općina Pitomača sa sjedištem u Pitomači, Ljudevita Gaja 26/1, upućuje Poziv na dostavu ponuda u predmetu nabave: Uređenje pješačke staze i pješačkog prijelaza u sklopu postojećeg ŽCPR-a pruge Dalj-Varaždin, Vinogradska ulica u Pitomači.

-     Rok za dostavu ponude: 4. svibnja 2018. godine do 10:00 sati
Način dostave ponude: (osobno, poštom,…)
Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:
-          mjesto: u prostorijama Vijećnice Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/I, Pitomača.
-          datum: 4. svibnja 2018. godine u 10:00 sati,
-          način otvaranja ponuda: nije javno otvaranje.

Ponuda treba sadržavati: 

Ponudbeni list, ispunjen i potpisan od strane ponuditelja (Obrazac 2),
Troškovnik, ispunjen i potpisan od strane ponuditelja, (dostupan na web stranici Općine Pitomača), 
Dokazi da ne postoje razlozi za isključenje (Točka 3.),
Dokazi sposobnosti (Točka 4.),
Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora (Obrazac 6).

Potrebni obrasci se mogu preuzeti ovdje:
Obrazac 1. - Poziv na dostavu ponude - preuzmi ovdje
Obrazac 2. - Ponudbeni list - preuzmi ovdje
Obrazac 3. - Dodatak I. Ponudbenom listu  - preuzmi ovdje
Obrazac 4. - Dodatak II. Ponudbenom list  - preuzmi ovdje
Obrazac 5. - Izjava o nekažnjavanju - preuzmi ovdje
Obrazac 6. - Izjava o dostavi jamstva  - preuzmi ovdje
Obrazac 7. - Izjava o zajedničkoj ponudi - preuzmi ovdje
Troškovnik  - preuzmi ovdje
Izvedbeni projekt  - preuzmi ovdjeObjavljeno: 2018-03-14 20:37:44


Općina Pitomača upućuje Poziv za dostavu ponuda za nabavku rasvjetnih tijela, a sukladno ponudbenom listu i troškovniku te tehničkom opisu nabave koji su sastavni dijelovi ovog Poziva. Količina predmeta nabave definirana je troškovnikom koji je sastavni dio ovog Poziva.

Postupak jednostavne nabave provodi se u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 9/17).

Rok za dostavu ponuda je 21. ožujka 2018. godine do 10:00 sati, kada će se održati otvaranje ponuda.

PRILOZI:
Obrazac 1. Poziv za dostavu ponuda - ovdje
Obrazac 2. Ponudbeni list - ovdje
Obrazac 3. Dodatak I. Ponudbenom listu - ovdje
Obrazac 4. Dodatak II. Ponudbeni list - ovdje
Obrazac 5. Izjava o nekažnjavanju - ovdje
Obrazac 6. Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora - ovdje
Obrazac 7. Izjava o zajedničkoj ponudi- ovdje
Obrazac 8. Popis ugovora o isporučenoj robi - ovdje
Troškovnik - ovdje


Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva u postupku jednostavne nabave robe u predmetu nabave rasvjetnih tijela- ovdje

 


Centar za kulturu „Drago Britvić“ sa sjedištem u Pitomači, Trg kralja Tomislava 2, OIB: 60008389709, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDVa za radove (tzv. jednostavnu nabavu), naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Predmet nabave je Rekonstrukcija doma kulture u Pitomači II. faza – Rekonstrukcija pozornice doma kulture u naselju Pitomača, Trg kralja Tomislava 12 i 13, broj kat. čestice 1347/2 k.o. Pitomača I, a sve sukladno ponudbenom listu i Troškovniku za uređenje pozornice doma kulture koji su sastavni dio ovog Poziva.

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:
1. Poziv na dostavu 
2. Obrazac 2 - Ponudbeni list
3. Obrazac 3 - Dodatak I. Ponudbenom listu
4. Obrazac 4 - Dodatak II. Ponudbenom listu
5. Obrazac 5 - Izjava o nekažnjavanju
6.  Obrazac 7 - Izjava o zajedničkoj ponudi
7. Obrazac 8 - Popis ugovora o izvršenim radovima
8. Obrazac 9 - Izjava o dostavi jamstva
9. Troškovnik

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva jednostavne nabaveUsluga upravljanja projektom ''Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača''

Općina Pitomača upućuje Poziv za dostavu ponuda Usluga upravljanja projektom ''Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača'', sukladno čl. 7. i 12. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača.


Rok za dostavu ponuda je 07. prosinca 2017. godine do 10:00 sati, kada će se održati otvaranje ponuda.

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva 

Potrebnu dokumentaciju  možete preuzeti dolje niže:

Obrazac 1.  Poziv za dostavu ponuda
Obrazac 2.  Ponudbeni list
Obrazac 3.  Troškovnik
Obrazac 4.  Izjava o nekažnjavanju
Obrazac 5.  Izjava

 


 

 

OBAVIJEST O DOPUNI TROŠKOVNIKA KLADARE


Općina Pitomača upućuje obavjest o dopuni troškovnika Kladare, a vezano uz  Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova i opremanje otvorenih dječjih igrališta u mjestu Kladare i Dinjevac, sukladno čl. 7. i 12. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Pitomača, a isti je objavljen na stranicama Općine Pitomača.

Nadopunjuje se u troškovniku za dječje igralište u mjestu Kladare točka. VI. GORNJI SLOJ :

1. Izrada završnog sloja dijela igrališta od umjetne trave visine vlati 30,00 mm.
Materijal se polaže na geotekstil prema uputama.
Obračun po m² ugrađene umjetne trave.

 


 

 IZVOĐENJE RADOVA I OPREMANJA OTVORENIH DJEČJIH IGRALIŠTA U MJESTU KLADARE I DINJEVAC


Općina Pitomača upućuje Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova i opremanje otvorenih dječjih igrališta u mjestu Kladare i Dinjevac, sukladno čl. 7. i 12. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Pitomača.

Rok za dostavu ponuda je 13. listopada 2017. godine do 10:00 sati, kada će se održati otvaranje ponuda.

Prilozi:

 - Obrazac 1 - Poziv za dostavu ponuda

 - Obrazac 2 - Ponudbeni list

 - Obrazac 3 - Dodatak I. Ponudbenom listu - Podaci o članu zajednice ponuditelja

 - Obrazac 4 - Dodatak II. Ponudbenom listu - Podaci o podugovaratelju

 - Obrazac 5 - Predložak - Izjava o nekažnjavanju

 - Obrazac 6 - Izjava o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

 - Obrazac 7 - Izjava o zajedničkoj ponudi

 - Obrazac 8 - Popis ugovora o izvršenim radovima

 - Obrazac 9 - Izjava o dostavi za uredno ispunjenje ugovora

- GLAVNI PROJEKT - Kladare

- GLAVNI PROJEKT - Dinjevac

- TROŠKOVNIK - Kladare

- TROŠKOVNIK - Dinjevac

 

 Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu  postupka javne nabave za „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača“ 

Općina Pitomača priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača“ Evidencijski broj nabave: 4/18-NMV.Građenje reciklažnog dvorišta uključuje izvedbu građevinskih, elektrotehničkih, obrtničkih i drugih radova (pripremni, zemljani, instalaterski, završni), te opremanje reciklažnog dvorišta odgovarajućom opremom: adekvatan prilaz s glavne prometnice, ogradu s ulaznim vratima, zgradu za osoblje, zeleni zaštitni pojas, prometno manipulativne površine i prateću infrastrukturu, nadstrešnicu, sustav vodoopskrbe i odvodnje, vagu 30t i 300 kg, balirku za prešanje otpada, eko kontejnere, rolokontejnere, preskontejnere, kontejner za ponovnu uporabu, priručni alat, ručni viličar i druge potrebne radove i opremu sukladno Troškovnicima koji čine sastavni dio Dokumentacije o nabavi i projektnoj dokumentaciji.

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) prije pokretanja postupka javne nabave, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Stoga, Općina Pitomača stavlja nacrt Dokumentacije o nabavi i Troškovnik za predmetni postupak javne nabave na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na Elektronički oglasnik javne nabave RH (EOJN) www.eojn.nn.hr

Glavni projekt koji zbog svoje veličine nije mogao biti objavljen na EOJN-u, možete preuzeti preko slijedećeg linka: https://jumboiskon.tportal.hr/download/a426eb8c-4288-4f3f-9a35-ba4714d9b965 na službenim stranicama Općine Pitomača.

Prethodno savjetovanje traje do 8. kolovoza 2018. godine, a tijekom njegovog trajanja zainteresirani gospodarski subjekt dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. 

Nakon provedenog savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na EOJN-u.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU

 Prilog: Glavni projekt. 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu  postupka javne nabave za „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića „Potočnica“ na adresi Trg kralja Tomislava bb, Pitomača 

Općina Pitomača priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića „Potočnica“ na adresi Trg kralja Tomislava bb, Pitomača“ Evidencijski broj nabave: 2/18-NMV

Navedena energetska obnova obuhvaćaja poboljšanja na svim vanjskim fasadnim zidovima, kosi krov iznad grijanog prostora i u sklopu elektrotehničkog projekta predviđena je izmjena unutarnje rasvjete. Radovi se moraju izvesti sukladno: Glavnom arhitektonskom projektu za mjeru poboljšanja toplinske zaštite ovojnice zgrade Z.O.P.: 05-13-2015, T.D.:05-13-2015-PEO, i Elektrotehničkog projekta - izmjena unutarnje rasvjete Z.O.P. 05-13-2015. T.D. 022/2016.

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016) prije pokretanja postupka javne nabave, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Stoga, Općina Pitomača stavlja nacrt Dokumentacije o nabavi i Troškovnik za predmetni postupak javne nabave na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na Elektronički oglasnik javne nabave RH (EOJN) www.eojn.nn.hr

Glavni projekt koji zbog svoje veličine nije mogao biti objavljen na EOJN-u, možete preuzeti preko slijedećeg linka: http://www.pitomaca.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=789:objavljena-nadmetanja&catid=179:javna-nabava&Itemid=777  na službenim stranicama Općine Pitomača.

Prethodno savjetovanje traje do 19. lipnja 2018. godine, a tijekom njegovog trajanja zainteresirani gospodarski subjekt dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

 

Nakon provedenog savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na EOJN-u.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVUDokumentacija: 

- GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT ZA MJERU POBOLJŠANJA  TOPLINSKE  ZAŠTITE  - možete preuzeti ovdje
- Projekt postojećeg stanja - možete preuzeti ovdje
- PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE  I TOPLINSKE ZAŠTITE   ZGRADE NAKON ZAHVATA a 1 dio - možete preuzeti ovdje
- Projekt nakon zahvata 2 dio - možete preuzeti ovdje
- Tlocrt prizemlja - elektroinstalacije - možete preuzeti ovdje
- Tlocrt tavana - elektroinstalacije -  možete preuzeti ovdje
- Tlocrt prizemlja - rasvjeta - možete preuzeti ovdje
- Tlocrt tavana - rasvjeta - možete preuzeti ovdje
- Detaljan nacrt ugradnje - detalja A - možete preuzeti ovdje
- Skice projekta - možete preuzeti ovdje
- Glavni projekt - možete preuzeti ovdje


 

Općina Pitomača je objavila Obavijest o nadmetanju za postupak: Obnova rodne kuće Petra Preradovića u „Memorijalni muzej Petra Preradovića“, broj objave: 2018/S 0F2-0007582.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Dokumentacija o nabavi
Prilog 3. Troškovnik

Elektronički oglasnik javne nabave - Detalje o objavi možete vidjeti: 
ovdje

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu  postupka javne nabave za „Obnova rodne kuće Petra Preradovića u „Memorijalni muzej Petra Preradovića“

Poziv na savjetovanje
Glavni projekt: Link za preuzimanje

Obavijest o izmjeni dokumentacije o nabavi u postupku javne nabave male vrijednosti „Energetska obnova zgrade Društvenog doma u Starom Gradcu“.

Općina Pitomača objavila je dana 10. lipnja 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave, izmjenu dokumentacije o nabavi u postupku javne nabave male vrijednosti „Energetska obnova zgrade Društvenog doma u Starom Gradcu“.

Rok za dostavu ponuda je 27. lipnja 2017. godine do 16:00 sati, kada će se održati javno otvaranje ponuda u Općini Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I.

Prilog: Izmjena dokumentacije o nabavi
            Prilog ESPD obrazacJavno nadmetanje za izvođenje radova na energetskoj obnovi zgrade Društvenog doma u Starom Gradcu.

Općina Pitomača objavila je dana 31. svibnja 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave, javno nadmetanje za  izvođenje radova na energetskoj obnovi zgrade Društvenog doma u starom Gradcu, broj nadmetanja: 2017/S 0F2-0010825. Radovi uključuju građevinsko-obrtničke, strojarske i elektrotehničke.

Rok za dostavu ponuda je 20. lipnja 2017. godine do 15,30 sati, kada će se održati javno otvaranje ponuda u Općini Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I.

Prilozi:

DOKUMENTACIJA O NABAVI

Prilog A-Ponudbeni list
Prilog B- zajednica ponuditelja
Prilog C-Podugovaratelji
Prilog D-Izjava o nekažnjavanju
Prilog E- popis značajni ugovora
Prilog F- Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora

TROŠKOVNIK

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
STROJARSKI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT

OBJAVLJEN POZIV NA SAVJETOVANJE ZA JAVNU NABAVU

Općina Pitomača pokreće postupak javne nabave "Energetska obnova zgrade društvenog doma u Starom Gradcu". Zakonom o javnoj nabavi propisano je da je javni naručitelj, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave, obavezan pokrenuti savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Sve informacije i dodatna pojašnjenja zainteresirani mogu dobiti na kontakt Monika Vranek, tel. 033/780-840, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dokumentaciju možete preuzeti sa slijedećeg linka.

OBJAVLJEN POZIV NA NADMETANJE ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Regionalna energetska agencija Sjever, u svojstvu središnjeg tijela zajedničke javne nabave po ovlaštenju Općine Pitomača, kao pojedinačnom naručitelju, započela je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za opskrbu elektroničkom energijom te je dana 02. siječnja 2017. godine objavila poziv na nadmetanje za isto. Navedeni poziv objavljen je na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave, broj nadmetanja: 2016/S 002-0029686, link na Elektronički oglasnik javne nabave - https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Ponuda se dostavlja elektroničkim putem u roku za dostavu ponuda do 08. veljače 2017. godine, kada je i javno otvaranje ponuda u prostorijama Regionalne energetske agencije Sjever, Miroslava Krleže 81, 48 000 Koprivnica.

Sve informacije i dodatna pojašnjenja potencijalni ponuditelji mogu dobiti od sljedećih kontakt osoba: Maja Petričec, stručni suradnik, tel. 048/289-242 i Jurica Perko, energetski stručnjak, tel. 048/289-241.


ARHIVA


Objavljena nadmetanja u 2016. godini


Javno nadmetanje za izgradnju i opremanje otvorenih dječjih igrališta u mjestu Stari Gradac, Otrovanec, Grabrovnica i Starogradački Marof

Općina Pitomača objavila je dana 12. srpnja 2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave, javno nadmetanje za izgradnju i opremanje otvorenih dječjih igrališta u mjestu Stari Gradac, Otrovanec, Grabrovnica i Starogradački Marof, broj nadmetanja: 2016/S 002-0015446.

Rok za dostavu ponuda je 01. kolovoza 2016. godine do 12,00 sati, kada će se održati javno otvaranje ponuda u Općini Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I.

Elektronički oglasnik javne nabave - Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=716893


PRILOZI:

Dokumentacija za nadmetanje

Obrazac 1.   Ponudbeni list           

Obrazac 2.   Dodatak I. Ponudbenom listu – Podaci o članu zajednice ponuditelja

Obrazac 3.   Dodatak II. Ponudbenom listu – Podaci o podizvoditelju                   

Obrazac 4.   Izjava o zajedničkoj ponudi                    

Obrazac 5.   Predložak - Izjava o nekažnjavanju                    

Obrazac 6.   Popis ugovora o izvršenim radovima (s potvdom druge ugovorne strane)                    

Obrazac 7.   Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora                    

Obrazac 8.   Izjava o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku


GLAVNI PROJEKT - GRABROVNICA

GLAVNI PROJEKT - OTROVANEC

GLAVNI PROJEKT - STARI GRADAC

GLAVNI PROJEKT - STAROGRADAČKI MAROF


TROŠKOVNIK 

Objavljena nadmetanja u 2015. godiniJavno nadmetanje za izvođenje radova na rekonstrukciji društvenog doma u Otrovancu radi povećanja energetske učinkovitosti.

Općina Pitomača objavila je dana 06. kolovoza 2015. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave, javno nadmetanje za  izvođenje radova na rekonstrukciji društvenog doma u Otrovancu radi povećanja energetske učinkovitosti, broj nadmetanja: 2015/S 002-007531.

Rok za dostavu ponuda je 26. kolovoza 2015. godine do 12,00 sati, kada će se održati javno otvaranje ponuda u Općini Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I.

Dokumentacija za nadmetanje.

Prilozi:

Prilog 1. Ponudbeni list

Prilog 2. Troškovnik

Prilog 3. Izjava o nekažnjavanju

Prilog 4. Izjava o prihvaćanju odredbi iz DZN

Prilog 5. Izjava o obilasku terena


Javno nadmetanje za opskrbu električnom energijom

Općina Pitomača objavila je dana 08. travnja 2015. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave, javno nadmetanje za opskrbu električnom energijom s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma na razdoblje od dvije godine, broj nadmetanja: 2015/S 002-0014688.

Rok za dostavu ponuda je 28. travnja 2015. godine do 12,00 sati, kada će se održati javno otvaranje ponuda u Vijećnici Općine Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I.

Dokumentacija za nadmetanje

Prilog 1. Ponudbeni list

Prilog 2. Troškovnik s tehničkim specifikacijama

Prilog 3. Izjava o nekažnjavanju

Prilog 4. Obrazac izjave

Prilog 5. Prijedlog okvirnog sporazuma - STARI

Temeljem članka 31. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka USRH) na Zahtjev za objašnjenje Dokumentacije za nadmetanje zaprimljen od gospodarskog subjekta za vrijeme roka za dostavu ponuda, naručitelj Općina Pitomača objavljuje

 I. OBJAŠNJENJE I I. IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Prilog 5. Prijedlog okvirnog sporazuma - NOVI


Objavljena nadmetanja u 2014. godini


  • Dana 17. ožujka 2014. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, Općina Pitomača je objavila javno nadmetanje za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije, broj nadmetanja: 2014/S 002-0013360, podijeljene u dvije grupe:

        A) Preradovićeva kuća – dom pjesnika i umjetnika,

        B) Zavičajni muzej i galerija Pitomača.

Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti ovdje, a priloge ovdje dok tehničke specifikacije koje se nalaze u Idejnom rješenju, a koje čini sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje (prilog br. 5. – GRUPA A  i 6. – GRUPA B), iz tehničkih razloga nije moguće iste neograničeno i u cijelosti elektronički staviti na raspolaganje, te se iste mogu preuzeti u pisarnici naručitelja (Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, soba br. 5).

Rok za dostavu ponuda je 03. travnja 2014. godine, do 08,00 sati, kada će se održati javno otvaranje ponuda u Vijećnici Općine Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I.


  • BAGATELNA NABAVA za izradu Idejnog rješenja za projekt "Zavičajni muzej i galerija Pitomača"

             - Odluka o početku postupka bagatelne nabave

             - Poziv za dostavu ponuda, privici


  •  BAGATELNA NABAVA za izradu Idejnog rješenja za projekt "Preradovićeva kuća - dom pjesnika i umjetnika"  

              - Odluka o početku postupka bagatelne nabave

              - Poziv za dostavu ponuda, privici


Objavljena nadmetanja u 2013. godini

  • Predmet ovog postupka javne nabave je usluga izrade tehničke dokumentacije (arhitektonski snimak postojećeg stanja, izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, te troškovnika sa tehničkim specifikacijama) za rekonstrukciju i obnovu Doma kulture u Pitomači (sadašnja kino dvorana) sukladno projektnom zadatku – tehnička specifikacija, prilog br. 2. dokumentacije za nadmetanje.Rok za dostavu ponuda i javno otvaranje ponuda je 03. svibnja 2013. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama Vijećnice Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/I, Pitomača. Adresa na koju se dostavljaju ponude je: Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33 405 Pitomača, Ev.br. nabave 1/13, - Usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Društvenog doma u Pitomači („tzv. Kino sala) - „NE OTVARAJ“. Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti ovdje, a arhitektonsko idejno rješenje ovdje.

  • Općina Pitomača u svojstvu naručitelja, dana 12. travnja 2013. objavila je u elektronskom oglasniku javne nabave Poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za opskrbu prirodnim plinom s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od 2 godine. Rok za dostavu ponuda je 02. svibnja 2013. godine do 12,00 sati. Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

  • Obavještavaju se svi zainteresirani o izmjenama Poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za opskrbu prirodnim plinom s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije godine te o određivanju novog datuma javnog otvaranja ponuda koji je određen za 9. svibanj 2013. godine u 12,00 sati. Navedenu izmjenu možete vidjeti ovdje.

  • Općina Pitomača u svojstvu naručitelja, dana 12. ožujka 2013. objavila je u elektronskom oglasniku javne nabave Poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za opskrbu električnom energijom s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od 2 godine. Rok za dostavu ponuda je 02. travanj 2013. godine do 12,00 sati. Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.